skip to Main Content
About Us          Contact Us          |          
A lupus awareness and educational program from the American College of Rheumatology

Lupus Initiative® chuyên cung cấp các tài nguyên giáo dục cho những người mắc bệnh lupus và những người hỗ trợ. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu các tài nguyên này được thiết kế riêng cho những người mắc bệnh lupus.

Bảng Thông Tin Bệnh Lupus (PDF)

Công Cụ Hội Thoại Bác Sĩ Bệnh Nhân (PDF)

Giáo Dục Về Bệnh Lupus Vô Cùng Quan Trọng (PDF)

Mang Thai & Bệnh Thấp Khớp (PDF)

Back To Top